Programm Quartett Hellmesberger

Quartett Hellmesberger, Programm

Programm des Quartett Hellmesberger „unter Mitwirkung der Herren: Hellmesberger jun., S. Bachrich u. D. Popper.“ Kl.-8vo. 3 pp.
$ 874 / 800 € (60341)

Programm zu den Konzerten am 16.11.1871, 7. 12.d.J., 27.12.d.J., 4.1.1872 und 5.2.d.J.

buy now